دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران
کد کاربر
رمز
کد کنترلی
 
اردوي يكروزه نياسركاشان(ويژه خانمها)
جمعه 18 ارديبهشت 6 صبح
تماس: 66415727-64432259
 هزينه هرنفر 20000 تومان هرهمراه 55000 تومان
اطلاعات بيشتر: women.tums.ac.ir
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.